ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. BESCHERMING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN AUTEURSRECHTEN

Het geheel van de elementen van de website © Groupe Autajon– alle rechten voorbehouden. Elke vorm van reproductie van de website is verboden.

De website en zijn inhoud, bevattende teksten, afbeeldingen of animaties, gegevensbestanden, programma’s, taalgebruik, enz., hierna genoemd de Website, zijn beschermd door auteursrechten.

2. CONFIDENTIALITEIT EN GEGEVENSBESCHERMING

2.1 CONFIDENTIALITEIT

In het kader van uw zoektocht naar een nieuwe functie, biedt http://loopbanen.job-autajon.com u de mogelijkheid om uw persoonlijke ruimte te creëren, uw profiel aan te maken en uw CV door te sturen via de website. Aangezien deze gegevens confidentieel zijn, engageert Autajon zich om deze te beschermen.

Alle gegevens met betrekking tot u, bevinden zich in uw persoonlijke ruimte. Deze persoonlijke ruimte is beschermd door een gebruikersnaam en paswoord, die beiden door u gekozen worden bij de aanmaak van deze persoonlijke ruimte. In geval u uw paswoord vergeet, kan u dit opnieuw opvragen door te klikken op « Paswoord vergeten ? ».

Door u in te schrijven, geeft u Autajon toestemming om u te contacteren om vacatures voor te stellen.

2.2 GEGEVENSBESCHERMING

Conform artikel 27 van de (Franse) wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat de persoonsgegevens die hij meedeelt, met name door formulieren op de site in te vullen, met het oog op het beheer van de sollicitaties kunnen worden overgemaakt aan en gebruikt door de personeelsdienst van AUTAJON Services. De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij het recht heeft om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren en zich ertegen te verzetten met een schrijven aan Service Recrutement, AUTAJON Services, Route d’ESPELUCHE, CS40149, 26216 Montélimar. De gebruikers van de site dienen de bepalingen na te leven van de wet betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding strafrechtelijk kan worden vervolgd. Zij dienen zich in het bijzonder te onthouden van de verzameling en het misbruik van de nominatieve informatie die zij kunnen raadplegen en in het algemeen van elke daad die de privacy of de reputatie van personen zou kunnen schenden.

3. VERANTWOORDELIJKHEID

De Groep Autajon engageert zich om alle middelen in te zetten om een zo goed mogelijke service te kunnen leveren. De firma kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil, in het bijzonder in geval van een onderbreking ten gevolge van een defect in het telefoonnetwerk of bij de netwerkbeheerder van de internetgebruiker.

Autajon houdt zich het recht voor om u te schorsen of u de toegang te ontzeggen tot de website indien wij van mening zijn dat uw acties storend zijn voor de activiteit van andere gebruikers of indien Autajon of een andere gebruiker hiervoor aansprakelijk gesteld kunnen worden.

4. VERBINTENISSEN ALS KANDIDAAT

Als kandidaat die onze website http://loopbanen.job-autajon.com gebruikt, verbindt u zich er toe:

• om uw toegangscodes en paswoorden niet door te geven aan derden,

• om geen persoonlijke gegevens met betrekking tot andere gebruikers te verzamelen en op te slaan,

• om de diensten te gebruiken conform de geldende wetgeving en in het bijzonder deze niet te gebruiken om inhoud weer te geven die in strijd is met de wetgeving omtrent de goede zeden en publieke orde,

• om de correctheid van de gegevens die u ingeeft te waarborgen,

• om ons toestemming te geven om contact op te nemen met de opgegeven referentiepersoon,

• om uw profiel up to date te houden, in het bijzonder ten gevolge van nieuwe ervaringen of opleidingen.

5. VERBINTENISSEN ALS EXTERNE FIRMA

Als firma, die gebruikt maakt van onze website of zijn diensten, verbindt u zich er toe :

• om de correctheid van de gegevens die u ingeeft te waarborgen,

• om de diensten te gebruiken conform de geldende wetgeving en in het bijzonder deze niet te gebruiken om inhoud weer te geven die in strijd is met de wetgeving omtrent de goede zeden en publieke orde,

• om de geldende wetgeving met betrekking tot rekrutering te respecteren, in het bijzonder het verbod op discriminatie en de wetgeving met betrekking tot het tewerkstellen van minderjarigen.

6. AANPASSINGEN

Autajon behoudt zich het recht voor om op ieder moment of periodiek, de huidige gebruiksvoorwaarden te vernieuwen, herbekijken, aan te vullen of aan te passen. U kan vrij beslissen om deze nieuwe gebruiksvoorwaarden niet te accepteren. In dat geval moet u de website autajon.com verlaten en niet langer gebruik maken van zijn diensten.

Toepasselijke wet en rechtsbevoegdheid

De huidige algemene gebruiksvoorwaarden van onze website zijn onderworpen aan de Franse wetgeving, wat ook de oorsprong of de locatie van de toepassing is en ongeacht in welke taal ze werd opgesteld.

Alle geschillen betreffende de interpretatie en/of de uitvoering van deze huidige algemene gebruiksvoorwaarden, zullen onderworpen zijn aan de rechtsbevoegdheid van de FRANSE rechtbanken.

In geval van problemen met de interpretatie of bij geschillen, is de Franse taal de officieel erkende taal. Andere talen die eventueel ter beschikking gesteld worden aan kandidaten dienen enkel om het verduidelijken ervan te vereenvoudigen.